Guns N Roses - Guns N' Roses Don't Damn Me (2)Guns N' Roses Don't Damn Me (2)