Guns N Roses - Guns N' Roses Hair Of The Dog (3)Guns N' Roses Hair Of The Dog (3)