Guns N Roses - Guns N' Roses Shotgun Blues (2)Guns N' Roses Shotgun Blues (2)