Guns N Roses - Guns N' Roses So Fine (Live)Guns N' Roses So Fine (Live)